Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.
Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o rodzajach danych osobowych, które gromadzimy, kiedy korzystacie z naszego Serwisu lub współpracujecie z nami oraz kroki, jakie podejmujemy w celu ochrony i zabezpieczenia Państwa osobistych informacji.
Niniejsza polityka i jej zasady dotyczą osobistych informacji identyfikacyjnych (dane osobowe), o które możemy Państwa prosić i z których korzystamy za Państwa zgodą. W przypadku, gdyby chcieli Państwo nawiązać współpracę, dane te będą nam potrzebne w celu wykonania zawartej umowy; więcej na ten temat znajdziecie Państwo w dalszej części tej Polityki.
Na Państwa wniosek udzielimy dalszych informacji dotyczących naszego przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych podczas komunikacji różnymi kanałami.
1. Informacja dotycząca Administratora

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do Państwa danych jest Bohr Geotechnika s.c. os. Bolesława Chrobrego 39 lok. 145, Poznań, wielkopolskie. NIP: 9721296248, Numer REGON: 381786726 został nadany firmie przez GUS.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych Wszelkie informacje pochodzące od użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikiem”) są gromadzone w sposób opisany poniżej. 

W momencie wypełnienia formularza kontaktowego Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe; w szczególności mogą to być: imię i nazwisko, nazwa spółki lub organizacji, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego, jeżeli został przekazany) oraz adres e-mail Użytkownika. Dane wskazane w niniejszym punkcie są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesyłanie danych odbywa się w sposób zaszyfrowany, to znaczy poprzez https. 2.3. W sytuacji kiedy Użytkownik zdecyduje się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zakres przetwarzanych przez Administratora danych będzie uzależniony tylko od zakresu danych wskazanych bezpośrednio przez Użytkownika.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach marketingowych zarówno Administratora jak i klientów Administratora z zakresu usług podwykonawców.

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych odbywa się za zgodą Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z poźń. zm.) oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO ( marketing bezpośredni produktów własnych i usług).
Podanie danych osobowych w celach marketingowych (newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) z poźń. zm.) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Określenie celów przetwarzania .
3.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonej zgody i do konkretnych celów, czyli po to aby:
a) udzielić odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się na podstronie „Kontakt / Dane Kontaktowe;
b) wykonać umowę i przeprowadzić proces reklamacyjny, po uzupełnieniu przez Użytkownika formularza znajdującego się na podstronie „Home”;
c) zrealizować zadania marketingowe poprzez możliwość wysłania materiałów marketingowych i ofert handlowych do konkretnego Użytkownika, wyrażającego dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych na cele marketingowe;

3.2. Administrator, udostępniając Użytkownikom odpowiednie formularze pobiera dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji celów, w których są one przetwarzane, czyli stosuje zasadę „minimalizacja danych”, zgodnie z RODO. W związku z powyższym, podstawowym typem danych, pobieranych od Użytkowników poprzez formularz, jest adres e – mail. Służy on Administratorowi dla celów kontaktowych. Adres e – mail zostaje wykorzystany dla celów marketingowych jedynie w momencie, kiedy Użytkownik udzieli na to odpowiedniej zgody, to znaczy zrobi to w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy oraz jednoznaczny. 

4. Przechowywanie i odbiorcy danych osobowych
4.1. Dane osobowe Użytkowników, w szczególności adres e-mail oraz korespondencja e-mail, przechowywane są na serwerach firmy AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.
Przechowywanie tych danych odbywa się zgodnie z Regulaminem, który jest dostępny pod adresem: https://atthost.pl/regulaminy/.
4.2. Bohr Geotechnika nigdy nie udziela ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z RODO i właściwych przepisów, wymiana lub przekazanie danych osobowych może następować wyłącznie w następujących ograniczonych okolicznościach:
a) za zgodą Użytkownika; c) organom ścigania i organom regulacyjnym lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrą praktyką;
d) dostawcom usług weryfikacyjnych: tak abyśmy mogli spełniać zobowiązania prawne związane z zapobieganiem przestępczości lub ochroną przed nią, praniem brudnych pieniędzy, weryfikacją sankcji i innymi wymaganymi kontrolami.
5. Usuwanie danych osobowych
Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z Bohr Geotechnika – przez cały czas trwania tej umowy, a ponadto w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa w celu dochodzenia lub obrony przez Bohr Geotechnika roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – do upływu okresu ich przedawnienia;
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest danych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bohr Geotechnika – dane będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania;
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bohr Geotechnika, dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, w razie jej wycofania, dane Użytkowników będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie w celu dochodzenia lub obrony przez Bohr Geotechnika roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – do upływu okresu ich przedawnienia.
6. Prawa Użytkowników oraz bezpieczeństwo danych osobowych
6.1. Użytkownikom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO);
b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
c) w szczególnych sytuacjach Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Bohr Geotechnika danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Bohr Geotechnika lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Bohr Geotechnika nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Bohr Geotechnika wykaże, że istnieją: ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6.2 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych w dowolnym momencie.
6.3 Użytkownikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Bohr Geotechnika narusza przepisy RODO.
6.4 Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, Administrator może zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
6.5 Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.
7. Dane kontaktowe Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, mogą Państwo kierować drogą mailową na adres kontakt@bohrgeotechnika.com .