Badania Geośrodowiskowe

Coraz częściej poruszanym tematem dotyczącym badań podłoża gruntowego oprócz jego przydatności dla celów budowlanych są badania pod kątem występowania substancji powodujących ryzyko dla zdrowia ludzi.

Obecność tego typu substancji może być związana zarówno z działalnością prowadzoną obecnie jak i historycznie na działce lub w jej pobliżu np. tereny poprzemysłowe, działki po zlikwidowanych stacjach benzynowych.

Nawet jeżeli na danym terenie już od lat nie jest prowadzona działalność powodująca ryzyko występowania zanieczyszczeń to ciągle istnieje ryzyko występowania w gruncie lub wodach gruntowych groźnych substancji jak substancje ropopochodne lub metale ciężkie.

Ważne informacje:

W przypadku rozważania zakupu gruntu, wobec którego mamy podejrzenie, że może być zanieczyszczony (np. teren po rozebranej stacji paliw, teren poprzemysłowy) zalecamy wykonanie badań celem ustalenia stanu środowiska gruntowo – wodnego.

Jest to szczególnie ważne ponieważ nawet w przypadku gdy do zanieczyszczenia doszło kilkadziesiąt lat temu to obowiązek poddania remediacji terenu czyli poddanie gleby  i wód gruntowych działaniom mających na celu usunięcie bądź zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko obciąża obecnie władającego powierzchnią ziemi!

W efekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych może dojść do znacznego ich opóźnienia a także konieczności wykonania kosztownych badań, dokumentacji oraz procesów oczyszczania gruntów i wód.

Nasza firma wykonuje badania geośrodowiskowe na potrzeby identyfikacji zanieczyszczeń występujących w glebie, wodzie i ziemi.

01.

Oferujemy pobór prób z powierzchni terenu/wód jak i wykonywanie wierceń mechanicznych celem pobrania prób z pod powierzchni terenu.

02.

Pobór próbek jak i wyniki analiz opatrzone są akredytacją oraz spełniają normy zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).